Kongreye Davet

Merhaba,

2018 yılında III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'ni “Çocuklar İçin, Çocuklarla Birlikte, Çocukları Savunmak” üst başlığı altında düzenliyoruz. Çünkü biz erişkinler olarak çocukları savunur ve korurken; bir yandan da çocukları kendi hakları doğrultusunda bilgilendirmenin, onların kendi haklarını savunabilir bir bilinç geliştirmelerine destek vermenin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Günümüz dünyasında çocuklar her türlü şiddetin ya mağduru ya da tanığı olmaktadırlar. Savaşlar, terör ve şiddet eylemleri pekçok kez doğrudan çocukların yaşadığı alanları hedef almakta, çocuklar ya yaşamlarını ya ailelerini ya da yaşamakta oldukları güvenli ortamları kaybetmektedirler.
Savaşlar ve terör eylemleri sonrası yaşanan göçler, en yoğun biçimde çocukları etkilemekte; onların ruhsal, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini engellemektedir.

Çağımızda, aile içi şiddet giderek yaygınlaşan bir toplumsal sorun olarak öne çıkmakta; çocuklar ihmal ve istismarın sık görüldüğü olumsuz koşullarda büyümek durumunda kalmaktadırlar. Şiddet, savaşlar, terör eylemleri, zorunlu göçler, doğal afetler ve insan eliyle oluşturulan travmalar çocukları bir ağ gibi sarmalamakta, onların ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, güvenli bir biçimde yetişmelerini neredeyse olanaksız bir duruma getirmektedir. Yaşlarına ve gelişim dönemlerine özgü ilgi, sevgi ve uygun uyaran ortamlarının bulunmayışı çocukları yoksunluk ve şiddete sürüklemekte, akran zorbalığı giderek artmakta; çocuklar internet, madde bağımlılığının ve suça yönelik davranışların geri dönülmesi zor döngüsüne kapılmaktadırlar.

Çocukların eğitim alma haklarının dünyanın ve ülkemizin her yerinde eşit koşullarda karşılanamıyor olması, çocukları içeren sağlık ve hukuk sistemlerinin etkinliğinin yeterli olmaması, sokakta yaşayan ve çalışan, kurumlarda yetişmek durumunda kalan çocuk sayısının azımsanmayacak kadar çok olması, koruyucu çocuk sağlığı ve çocuk savunuculuğu yönünden üzerinde önemle durulması gereken konulardır.

Sonuç olarak çağımız dünyasında ve ülkemizde çocuk haklarını savunmak ve çocukları korumak, insanlığın bugününü ve geleceğini korumakla eş anlamlı bir uğraştır. Bu süreci çocuklarla birlikte yürütmek; çocukların, bu hakları ve değerleri içselleştirerek, hem kendi haklarını bilerek savunmaları hem de ilerde insan hakları konusunda bilinçli ve duyarlı bir toplumun yapı taşlarını oluşturmaları adına anlamlı bir süreç olacaktır. ''Çocuklar İçin, Çocuklarla Birlikte, Çocukları Savunmak'' üzere hepinizi kongremize bekliyoruz.

Saygılarımızla
Kongre Düzenleme Kurulu